VOORWAARDEN

Overeenkomst tot koop en levering

Wanneer je een bestelling plaatst bij Heren in Stijl, koop je volgens de onderstaande voorwaarden:

Voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tot koop en levering van artikelen via het internet, tussen Heren in Stijl aan haar klant. Indien de klant naar zijn/haar algemene voorwaarden verwijst, zijn die voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst tot koop en levering met Heren in Stijl.
2. De overeenkomst tot koop en levering van de artikelen komt tot stand na orderbevestiging van een daartoe verstrekte bestelling van de klant. De klant zal per e-mail de orderbevestiging ontvangen op het door de klant opgegeven e-mailadres. De orderbevestiging wordt geacht de inhoud van de overeenkomst juist weer te geven.

Prijzen

3. Alle prijzen op de website van Heren in Stijl zijn vrijblijvend en geldig zolang de voorraad strekt. Prijzen kunnen te allen tijde door Heren in Stijl worden aangepast op de website. Alle door Heren in Stijl gehanteerde prijzen luiden in Euro’s en zijn inclusief 21% BTW.
4. Voor een bestelling gelden de prijzen zoals die op het moment van het plaatsen van de bestelling door de klant op de website van Heren in Stijl gelden, tenzij de prijs redelijkerwijs gezien niet van toepassing kan zijn. De verzendkosten van onze artikelen kun je op de pagina Verzending op deze website vinden.

Betaling

5. Betaling van het aan Heren in Stijl verschuldigde bedrag voor de bestelling, kan geschieden op de volgende manier:
– Vooraf overmaken: de klant maakt het te betalen bedrag zelf over middels een bankoverschrijving naar de bankrekening van Heren in Stijl. De bestelling wordt op het moment dat de betaling op de bankrekening van Heren in Stijl is bijgeschreven, binnen 1 tot 3 werkdagen verzonden aan het door de klant opgegeven afleveradres.
– Ideal: de klant maakt het te betalen bedrag via Ideal over naar de bankrekening van Heren in Stijl. Middels Ideal is de betaling vrijwel direct op de bankrekening van Heren in Stijl bijgeschreven. De bestelling wordt na ontvangst van de betaalbevestiging van Ideal door Heren in Stijl, binnen 1 tot 3 werkdagen, aan de klant verzonden.
– Bancontact: de klant maakt het te betalen bedrag via Bancontact over naar de bankrekening van Heren in Stijl. Middels Bancontact is de betaling vrijwel direct op de bankrekening van Heren in Stijl bijgeschreven. De bestelling wordt na ontvangst van de betaalbevestiging van Bancontact door Heren in Stijl, binnen 1 tot 3 werkdagen, aan de klant verzonden.

Verzending

6. Wij streven ernaar om een bestelling zo snel mogelijk te verzenden aan het door de klant opgegeven afleveradres, nádat wij de betaling van de klant ontvangen hebben. Indien dat ons niet lukt zullen we de bestelling uiterlijk binnen 3 werkdagen versturen aan het door de klant opgegeven afleveradres. Indien een besteld artikel niet voorradig is en de klant reeds heeft betaald doch levering op korte termijn niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde gelden worden geretourneerd, of wordt het betreffende artikel indien mogelijk nageleverd. Dit zal indien mogelijk geschieden in overleg met de klant.
7. De opgegeven levertijd is slechts een streeftijd, ingaande zodra alle gegevens die voor het verwerken van een bestelling benodigd zijn in het bezit van Heren in Stijl zijn, en is derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan – bijvoorbeeld ten gevolge van te late levering door de fabrikant dan wel de posterijen – kan de klant derhalve geen rechten jegens Heren in Stijl doen gelden. Heren in Stijl is derhalve niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit een overschrijding van de levertijd.
8. Het risico betreft de te leveren artikelen voor een bestelling, gaat over van Heren in Stijl op de klant zodra de bestelling voor verzending wordt overgedragen aan een postorderbedrijf. Indien de klant in gebreke blijft de artikelen in ontvangst te nemen, of indien er een onjuist leveradres wordt opgegeven door de klant bij het plaatsen van de bestelling, zijn de hieruit voortvloeiende kosten en schade voor eigen rekening van de klant.

Levering

9. Heren in Stijl verbindt zich jegens de klant zaken te leveren die van deugdelijke materialen zijn vervaardigd en die nagenoeg gelijk zijn aan de afbeelding op de internetsite van Heren in Stijl. De klant dient echter rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de afgebeelde artikelen. Dergelijke afwijkingen geven de klant niet het recht de ontvangst of de betaling van het geleverde te weigeren, aanpassingen van de verplichtingen van de klant of enigerlei vergoeding van Heren in Stijl te verlangen.

Retourzending

10. Retourzendingen aan Heren in Stijl zijn voor rekening van de klant en dienen franco en onder schriftelijke opgaaf van redenen te geschieden. Retourzendingen van de klant dienen binnen 28 dagen na levering, schriftelijk aan Heren in Stijl kenbaar zijn gemaakt en dienen op eigen kosten retour worden gestuurd aan het postadres van Heren in Stijl, te weten: Heren in Stijl, Eikendreef 60, 6581 PG  Malden, Nederland.
11. Heren in Stijl garandeert dat alle geleverde artikelen voldoen aan de specificaties die vermeldt staan op haar website, met inachtneming van artikel 9. Mochten de geleverde artikelen niet voldoen aan de specificaties of niet in goede staat verkeren dan dient de klant dit binnen 28 werkdagen per e-mail te melden aan Heren in Stijl.

Klachten

12. Klachten van de klant dienen binnen 28 werkdagen na levering per e-mail aan Heren in Stijl kenbaar zijn gemaakt, met een duidelijke omschrijving van de klacht. Elk vorderingsrecht van de klant jegens Heren in Stijl, betrekking hebbend op gebreken in de door Heren in Stijl geleverde artikelen, vervalt indien: de gebreken niet overeenkomstig deze voorwaarden zijn gemeld; de artikelen zich niet meer in de staat bevinden waarin zij door Heren in Stijl werden afgeleverd; indien de klachten worden geuit nadat meer dan  werkdagen sinds de levering zijn verstreken.

Schadevergoeding

13. Heren in Stijl is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de klant en/of andere betrokken derden, behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Heren in Stijl.
14. In geval van overmacht – daaronder te verstaan iedere omstandigheid buiten de macht van Heren in Stijl om, van dien aard dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Heren in Stijl kan worden verwacht – kan de klant Heren in Stijl niet tot schadevergoeding aanspreken.

Nederlands recht

15. De gegevens die door de klant worden ingevuld worden geregistreerd conform de Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) en Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van het Nederlands recht. De gegevens worden uitsluitend gebruikt om een bestelling volledig te kunnen verwerken en de bestelde artikelen op de juiste plaats van bestemming te bezorgen. De gegevens worden nimmer voor andere doeleinden gebruikt of aan derden verstrekt.
16. Op de algemene voorwaarden van Heren in Stijl en de overeenkomsten tussen Heren in Stijl en haar klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende uit de algemene voorwaarden van Heren in Stijl en/of een overeenkomst tussen Heren in Stijl en haar klant, worden uitsluitend voorgelegd aan een bevoegde Nederlandse rechter te Arnhem.